فرم ایده ها
نام و نام خانوادگی
سال تولد
واحد دانشگاهی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
موضوع ایده
ایده
تصویر پرسنلی *
موافقت
تصویر امنیتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی