fa رشته های تحصیلی باید از عرضه محور به آمایش محور تبدیل شود/اکنون فضای گفت و شنود در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نگاه ما به دانشگاه آزاد اسلامی این است که این دانشگاه یک جامعه هم‌بسته و یک خانواده بزرگ است که باید در آموزش خود تحول ایجاد کند. 7/4/2021 9:08:09 AM 7/4/2021 9:07:52 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/21/07/2107192504_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/21/07/2107192504_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی