لیست ایده ها
عنوان ایده نام ایده پرداز مقطع تحصیلی رشته تحصیلی واحد دانشگاهی
ایده دوم یب سیب سیب کارشناسی پیوسته آبادان و خرمشهر کارشناسی پیوسته
ایده اول سشی سیب سی کارشناسی ناپیوسته آجا کارشناسی ناپیوسته
سیب سیب سیب سیب دکترای حرفه ای آشتیان دکترای حرفه ای
سیب سیب سیب سیب یس کارشناسی ارشد پیوسته آموزش عالی امام خمینی ره وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد پیوسته

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی