fa بازدید علمی و تخصصی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1/16/2019 11:07:56 AM 1/21/2018 11:56:37 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید علمی و تخصصی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 11:56
بازدید علمی و تخصصی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عنوان برنامه بازدید علمی و تخصصی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان پیش بینی شده سال جاری
مکان برگزاری بازدید متعاقباً اعلام می گردد.
رشته های دارای اولویت
برای بازدید فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
ویژه رشته های فیزیک، ژئوفیزیک، هواشناسی، مهندسی محیط زیست و سایر رشته های مرتبط
هزینه بازدید حضور دراین بازدید رایگان بوده و هزینه آن از طریق کانون تامین می گردد.
نحوه ثبت نام ثبت نام اینترنتی از طریق سایت www.aiau.ir
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی